De algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Tenzij uit de context duidelijk anders blijkt, zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

  • Klant: de partij die opdracht geeft.
  • CONUNDRA: BVBA Conundra, die de opdracht zal uitvoeren.

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1.          Behoudens andersluidend schriftelijk beding, worden elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de Klant.

2.2.          Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan CONUNDRA worden tegengeworpen indien zij er schriftelijke instemming mee heeft betuigd.

2.3.          Indien CONUNDRA een softwarelicentie verleent aan de Klant, zullen de bepalingen van de Softwarelicentieovereenkomst bij voorrang van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1.          Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening van het aanbod door de Klant. Indien de Klant evenwel de uitvoering van het aanbod heeft laten aanvatten na ontvangst ervan en vóór ondertekening ervan, impliceert dit vanwege de Klant dat hij akkoord gaat met de volledige tekst van de overeenkomst die hij kent, zijnde het aanbod en alle contractuele documenten, waaronder deze algemene voorwaarden.

3.2.          Elke overeenkomst bindt de Klant definitief en onherroepelijk.

3.3.          Mondelinge toezeggingen door en afspraken met het personeel of met vertegenwoordigers van CONUNDRA, binden CONUNDRA slechts nadat en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

4.1.          De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4.2.          Wanneer een vaste licentieperiode is overeengekomen dan zal de licentie stilzwijgende worden verlengd, tenzij de Klant afziet van een verlenging door een opzegging overeenkomstig artikel 15.2.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van informatie door de Klant

5.1.          De Klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke CONUNDRA overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

5.2.          De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan CONUNDRA ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

5.3.          De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet tijdig of niet correct ter beschikking stellen van de gevraagde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Klant.

5.4.          CONUNDRA heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Klant aan de in dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan.

5.5           CONUNDRA zal een recht van retentie hebben met betrekking tot alle door haar geproduceerde bescheiden en gegevens.

Artikel 6. Prijs, kosten en honorarium

6.1.          De prijs is deze vermeld in de overeenkomst, met afzonderlijke opgave van de leveringskosten, vervoerskosten, belastingen en taksen.

                Het honorarium van CONUNDRA zal eveneens bepaald worden in de overeenkomst, en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

6.2.          De opdracht zal worden gefactureerd tegen de afgesproken prijs, kosten en honoraria. CONUNDRA behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering van de overeenkomst de prijs, kosten en honoraria aan te passen aan de evolutie van vaste en/of variabele kosten die zou kunnen ontstaan ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, energie, lonen, etc), een door een leverancier doorgevoerde prijswijziging en/of elke andere objectieve omstandigheid in de marktsituatie die daartoe aanleiding kan geven.

6.3.          Indien de looptijd van de overeenkomst langer is dan 1 kalenderjaar, zal jaarlijks op de verjaardag van de ondertekening van de overeenkomst het honorarium geïndexeerd worden met een marktconform percentage.

Artikel 7. Betaling

7.1.          CONUNDRA zal ten laatste tweeëndertig (32) dagen voor de feitelijke ingang of verlenging van een licentie periode de Klant factureren voor de desbetreffende periode.

7.2.          Betaling door de Klant moet, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, gebeuren binnen de overeengekomen termijnen en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling moet gebeuren in EURO door middel van storting ten gunste van een door CONUNDRA aan te wijzen bankrekening. Ook als dit niet uitdrukkelijk voorzien is in de overeenkomst, blijft CONUNDRA steeds gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk te stellen van de voorafgaande betaling van een voorschot.

7.3.          In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd van 10%.

Bij niet-betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, wordt elk verschuldigd bedrag daarenboven van rechtswege vermeerderd met 15%, met een minimum van 150,00 EUR, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

7.4.          Wordt in de overeenkomst betaling in schijven overeengekomen, dan wordt het openstaande saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met rente en schadebeding, bij niet- of niet tijdige betaling van één der schijven.

7.5.          In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kan CONUNDRA altijd kiezen voor de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant. In dat geval is CONUNDRA gerechtigd op een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs exclusief BTW, het meergevorderde door CONUNDRA te bewijzen. Eveneens in geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt CONUNDRA zich het recht voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de Klant aangetekend wordt meegedeeld. Alle verschuldigde bedragen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

7.6.          CONUNDRA is gerechtigd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder inbegrepen de afgifte van documenten of andere zaken aan de Klant of aan derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Klant integraal zijn voldaan.

7.7.          Een voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de volledige factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding en ten slotte op de hoofdsom.

7.8.          In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

7.9.          Een Klant die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen. In dit geval blijft de Klant verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst tegenover CONUNDRA en is de Klant gehouden tot betaling van het gefactureerde bedrag, alsmede tot alle schade voortkomend uit de overeenkomst en tot betaling van al wat voortkomt uit de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8. Klachten

8.1.          Partijen erkennen uitdrukkelijk dat CONUNDRA uitsluitend een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis onderschrijft.

8.2.          Onduidelijkheden of door de Klant vermoede onjuistheden moeten door de Klant schriftelijk kenbaar gemaakt worden vóór de ondertekening van het aanbod. CONUNDRA zal de overeenkomst uitvoeren voor zover zij binnen de 30 dagen na datum van ondertekening van het aanbod geen schriftelijk voorbehoud heeft doen kennen aan de Klant.

8.3.          CONUNDRA houdt een implementatierapport bij gedurende de overeenkomst. Dit rapport is een weerslag van alle beslissingen die genomen worden door het Projectteam en/of door de Klant. Na elke vergadering of belangrijke beslissing wordt het implementatierapport aangevuld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Klant. Indien er binnen de vijf werkdagen geen reactie komt vanwege de Klant wordt de tekst beschouwd als zijnde goedgekeurd en leidend voor de verdere voortgang van het project.

8.4.          Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst, moeten op straffe van verval schriftelijk aan CONUNDRA worden gericht, binnen een termijn van dertig (30) dagen na de uitvoering.

8.5.          In geval van een terecht uitgebrachte klacht, heeft CONUNDRA de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door de Klant reeds betaalde bedragen.

8.6.          Een klacht zoals bedoeld in artikel 8, schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 9. Uitvoeringstermijnen

9.1.          De aangeduide uitvoeringstermijnen worden vastgelegd in het aanbod, zijn indicatief en verbinden CONUNDRA niet strikt.

9.2.          Is de Klant een vooruitbetaling verschuldigd of moet hij voor de uitvoering van de overeenkomst informatie en/of materialen ter beschikking stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

9.3.          Eventuele laattijdigheid in de uitvoering van de overeenkomst, indien niet onredelijk en niet uitsluitend aan CONUNDRA te wijten, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de Klant.

Artikel 10. Vertrouwelijke informatie

10.1.        Onder “Vertrouwelijke Informatie” wordt begrepen alle informatie, knowhow, uitvindingen, tekeningen, ideeën, concepten, foto’s technieken, tekeningen, specificaties, modellen, databanken, software, werkwijzen, gebruiksaanwijzingen, formules en alle gegevens met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van de overeenkomst, die op vandaag en in de toekomst in het bezit worden gesteld van CONUNDRA

                Worden niet beschouwd als Vertrouwelijke Informatie:

  • Informatie waarvan kan worden aangetoond dat zij reeds algemeen gekend was en/of in het bezit was van CONUNDRA op het ogenblik dat de informatie wordt meegedeeld door de Klant;
  • Informatie die op een wettelijke manier ter kennis is gekomen van CONUNDRA door een bron, andere dan de eigenaar van deze informatie,
  • Informatie waarvan de bekendmaking vereist en/of gerechtigd is door de wet of door een rechterlijke of andere overheidsbeslissing;

10.2.        Vertrouwelijke Informatie mag onder geen enkele vorm gekopieerd of meegedeeld worden aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die de Vertrouwelijk Informatie ter beschikking heeft gesteld.

                De Klant verbindt er zich toe om de verplichting opgenomen in artikel 10 na te leven en te doen naleven door zijn aannemers, medecontractanten, aangestelden, personeel en door eenieder waarop de Klant een beroep doet.

10.3.        De verplichtingen opgenomen in artikel 10 blijven bestaan na beëindiging van de overeenkomst. Daarenboven heeft de Klant de verplichting om uiterlijk binnen 8 dagen volgend op de beëindiging van de overeenkomst, alsook wanneer het aanbod niet tot een overeenkomst heeft geleid, alle Vertrouwelijke Informatie ontvangen vanwege CONUNDRA terug te bezorgen aan CONUNDRA.

10.4.        In geval van schending van de verplichtingen opgenomen in artikel 10, is de Klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair is vastgesteld op 5 % van de uiteindelijke contractprijs, het meergevorderde door CONUNDRA te bewijzen.

10.5.        CONUNDRA heeft steeds het recht, zowel tijdens als na de overeenkomst, om de naam en het logo van de Klant te vermelden als referentie in het kader van de commerciële activiteit van CONUNDRA.

Artikel 11. Leiding en toezicht op de uitvoering van de overeenkomst

11.1.        Iedere persoon die namens CONUNDRA en namens de Klant de leiding heeft van, en toezicht uitoefent op de uitvoering van de overeenkomst, wordt nader geïdentificeerd in de overeenkomst en zal deel uitmaken van het Projectteam.

                Naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, kunnen slecht bevelen worden gegeven of nadere overeenkomsten worden gesloten door personen van het Projectteam. Partijen zijn niet gebonden door bevelen of afspraken die niet gegeven en schriftelijk bevestigd werden door een persoon van het Projectteam.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1.        Voor alle directe schade geleden door de Klant en op enigerlei wijze verband houdend met de niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van CONUNDRA beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van het honorarium van de desbetreffende overeenkomst over de laatste 6 kalendermaanden. CONUNDRA is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

12.2.        CONUNDRA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Klant, of op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de overeenkomst door CONUNDRA.

12.3.        CONUNDRA heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Klant ongedaan te maken.

12.4.        De Klant vrijwaart CONUNDRA tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1.        Alle intellectuele rechten verbonden aan de Vertrouwelijke Informatie en aan de uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten, softwarerechten, databankrechten, merkenrechten, modelrechten, chips, handelsnaam, domeinnaam en enig ander intellectueel eigendomsrecht, behoren exclusief toe aan CONUNDRA.

                Het is de Klant verboden om een inbreuk te maken op de intellectuele rechten die eigendom zijn van CONUNDRA, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

13.2.        In geval van schending van de verplichting opgenomen in artikel 13.1, is de Klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair is vastgesteld op 5% van het vooropgestelde honorarium, het meergevorderde te bewijzen door CONUNDRA en onverminderd het recht van CONUNDRA om één of meerdere maatregelen voorzien in artikel 15 te nemen.

Artikel 14. Verbod afwerving personeel

14.1.     Het is de Klant verboden om gedurende de volledige duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 6 maanden volgend op het einde van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks personeel, aangestelden of medewerkers van CONUNDRA in dienst te nemen of te benaderen met het oog op een indienstneming.

Artikel 15. Beëindiging

15.1         CONUNDRA heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling, noch rechterlijke tussenkomst te beëindigen:

  • wanneer de Klant herhaaldelijk of ernstig in gebreke blijft haar verplichtingen uit de overeenkomst na te leven en, indien vatbaar voor herstel, de aanvang van het herstellen van de gebreken niet plaatsvindt binnen 5 werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling;
  • in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding en/of vereffening van de Klant;

De beëindiging moet gebeuren bij aangetekende brief aan de Klant.

15.2.        De Klant en CONUNDRA kunnen te allen tijde (ook tussentijds) de overeenkomst opzeggen in onderling overleg. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

In geval van opzegging of beëindiging zullen alle tot dan toe correct geleverde prestaties worden vergoed overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.

15.3.        Wanneer de Klant de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst verhindert of onmogelijk maakt, kan CONUNDRA de overeenkomst van rechtswege ontbinden ten nadele van de Klant en is de Klant een schadevergoeding verschuldigd, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 65% in geval van maatwerk – van de prijs exclusief BTW, het meergevorderde te bewijzen door CONUNDRA.

15.4.        Indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd en de Klant de verdere uitvoering onmogelijk maakt, kan CONUNDRA er voor opteren, mits aangetekende ingebrekestelling aan de Klant, het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te factureren, en desgevallend de overeenkomst ten laste van de Klant te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

                In dat geval is de Klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair is vastgesteld op 25% - verhoogd tot 65% in geval van maatwerk – van de prijs exclusief BTW, het meergevorderde te bewijzen door Opdrachtnemer.

Artikel 16. Wijzigingen

16.1.        Wijzigingen aan de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen. De prijs, kosten en honoraria verbonden aan deze wijzigingen, zullen worden doorgerekend aan de Klant.

16.2.        Wijzigingen in de overeenkomst hebben tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoeringstermijnen automatisch verlengd worden.

Artikel 17. Overmacht

17.1.        In geval van overmacht, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn partijen van rechtswege gemachtigd hun verbintenissen te schorten of te beëindigen, na de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis te hebben gesteld. In geen geval kan dit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

 

Worden onder meer conventioneel als ‘overmacht’ beschouwd: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van één van de partijen.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

18.1.        Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is, is het Belgisch gemeen recht van toepassing.

18.2.        In geval van betwisting, zijn uitsluitend bevoegd ratione loci de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen